Четвер, 05.12.2019, 23:25
Вітаю Вас, Гость

Д О Г О В І Р

між Гадяцькою спеціалізованою школою І-ІІІ ст. № 4

і батьками учня  „_____”_______________20__ р.

 

         Школа в особі директора Бутенка С.М. з одного боку та батьків  учня _________________________________________________________________

Мати____________________________________________________________

Батько___________________________________________________________

(П.І.П. батьків )

з другого боку уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Предмет договору.

 Договір має на меті визначення та регулювання взаємовідносин між школою та батьками, які виникають в процесі навчання, виховання, розвитку й оздоровлення учня.

2. Загальні положення.

2.1. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, діючими законами „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Державними стандартами початкової,базової і повної середньої освіти, Сімейним кодексом України, Адміністративним кодексом України, Статутом школи.

2.2. Учень зараховується до школи наказом директора, що видається на підставі заяви батьків,за наявності медичної довідки встановленого зразка.

3. Права і обов’язки сторін.

3.1. Права школи.

3.1.1.Захищати професійну гідність і честь працівників школи.

3.1.2.Вимагати дотримання Статуту школи,Правил для учнів,Єдиних вимог для учнів школи, інструкцій та правил з техніки безпеки,рішень Ради школи,педагогічної ради, органів учнівського самоврядування.

3.1.3. Вибрати форми, методи та засоби навчання і виховання учнів.

3.1.4.Інформувати районний відділ освіти,службу у справах неповнолітніх,кримінальну міліцію про злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти ,а також у разі пропуску учнем більше 3-х навчальних занять без поважних причин.

3.2. Обов’язки школи.

3.2.1.Школа зобов’язується забезпечувати умови для морального,інтелектуального,фізичного,художньо-естетичного розвитку учнів,збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу.

3.2.2.Надавати учням освітні послуги на рівні державних стандартів освіти.

3.2.3.Дбати про розвиток творчих здібностей дитини.

3.2.4.Забезпечувати дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

3.2.5.Інформувати батьків та учнів про правила та вимоги щодо організації навчально-виховного процесу, про права і обов’язки сторін під час навчально-виховного процесу.

3.3. Права батьків.

3.3.1. Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування школи.

3.3.2. Вносити пропозиції по удосконаленню форм роботи з дітьми.

3.4. Обов’язки батьків.

3.4.1. Виконувати вимоги Статуту школи.

3.4.2. Забезпечувати здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

3.4.3. Забезпечувати регулярне відвідування дитиною навчальних занять.

3.4.4. Інформувати протягом 1 дня класного керівника про причину відсутності дитини в школі.

3.4.5. Підтверджувати відсутність дитини на заняттях через хворобу медичною довідкою.

3.4.6. Пропуски занять з поважних причин (не більше 3-х днів) оформляти відповідною заявою на ім’я директора школи.

3.4.7. Забезпечувати дитину всім необхідним для навчання в школі.

3.4.8. Забезпечувати дитину шкільною формою: чорний класичний костюм ділового стилю, світла однотонна сорочка, взуття відповідного ділового стилю та спортивним одягом на уроки фізкультури.

3.4.9. Постійно відвідувати батьківські збори.

3.4.10. Регулярно відвідувати школу з метою отримання інформації про навчання дитини та виконання нею правил для учнів.

3.4.11. Виконувати рекомендації вчителів, психолога.

3.4.12. Відшкодовувати матеріальні збитки, нанесені школі їх дитиною.

3.4.13. Щоденно нагадувати дитині про необхідність виконання Правил для учнів та дотримання інструкцій з техніки безпеки.

3.4.14. Здійснювати установлену Радою школи помісячну благодійну фінансову підтримку школи, через благодійну організацію „Меценат”.

4. Відповідальність сторін.

             За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

             Школа не несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей, які не стосуються навчально-виховного процесу (прикрас, мобільних телефонів, плеєрів і т. і.).

5. Заключні положення.

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє протягом навчання дитини в школі.

5.2. Договір складений у 2-х примірниках. Перший з них зберігається в особовій справі учня, другий – у батьків.

5.3. Зміни та доповнення до цього договору приймаються шляхом підписання додаткових угод.

 

6. Юридичні адреси сторін.

 

                         ШКОЛА                                                                 БАТЬКИ

              вул. С. Швидкого, 2                              
                 тел. 2-16-29                                                

Директор школи______________

                    С.М. БУТЕНКО                              ПІДПИС: