Гадяцький опорний ліцей імені Лесі Українки

Понеділок, 04.03.2024, 10:10Вітаю Вас Гость | RSS Головна | Реєстрація | Вхід

Наказ №122 по Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №4 від 26.05.12 "Про стан виконання перспективного плану розвитку школи" читати докладніше

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ НА 2017-2022 РОКИ.

 

Концептуальні засади перспективного плану розвитку Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 /2011-2016 р.р./

Місія. Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного і суспільного блага.

Мета.Шляхом співпраці дітей, батьків, учителів, громади, розуміючи, що кожен є само цінною особистістю, через відкриті щирі стосунки, беззаперечне прийняття дитини, свободу і творчість учителя створити умови для гармонійного розвитку особистості.

Принципи.

Законність: діяльність школи, учасників навчально-виховного процесу у рамках нормативно-правового законодавства України в галузі освіти.

Рівний доступ до здобуття якісної освіти: для всіх учнів, незалежно від національності, статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця проживання та стану здоров’я, задоволення освітніх потреб відповідно до їхніх інтересів, здібностей і запитів суспільства.

Науковість: відповідність змісту освіти досягненням науки.

Цілісність: органічне поєднання, підпорядкування змісту навчання і виховання формуванню цілісної та всебічно розвиненої особистості.

Демократизація: активна участь усіх суб’єктів навчально-виховного процесу у вирішенніпитань їхньої діяльності; утворення системи партнерства учнів, учителів, батьків, громади; добровільне прийняття загальних рішень і сприяння їх реалізації; децентралізація, що покликана надати самостійність і відповідальність кожному його учаснику.

Гуманізація: утвердження людини як найвищої соціальної цінності, гармонії стосунків її та оточуючого середовища; віра в неповторність, талановитість, самоцінність кожної особистості; усвідомлення пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими і класовими.

Діагностико-прогностичний: вивчення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на вибір курсів, спецкурсів і профілів навчання; повного задоволення їхніх потреб.

Персоніфікація: виявлення, врахування й розвиток навчально-пізнавальних нахилів, здібностей, потреб учнів у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Гнучкість: багатоваріантність методик, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності; забезпечення можливостей обґрунтування змін змісту і форм організації навчально-виховного процесу.

Фуркації: розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами.

Креативність: найповніше розкриття і розвиток здібностей кожного, підтримка обдарованих дітей і вчителів, формування здатності до творчого самовираження.

Свідомість: розуміння кожним необхідності забезпечення розвитку навчального закладу, цілеспрямована його діяльність.

Наступність: послідовність і перспективність освітнього процесу, що сприяє поглибленню та розширенню набутих раніше знань і досвіду; динаміка пошуку, спрямованість на майбутнє.

Відкритість: орієнтованість на цілісний неподільний світ, його глобальні проблеми, інтеграція у світові освітні структури.

Мотивація: мобілізація та спрямування всіх суб’єктів навчально-виховного процесу на досягнення цілей розвитку школи, безперервний пошук її унікального значення і призначення.

Толерантність: чесна, щира, відкрита взаємодія з іншими людьми, всім навколишнім середовищем; створення сприятливих умов для довіри, поваги, людської гідності.

 

Функції.

Навчальна: надання якісних освітніх послуг.

Просвітницька: створення певної системи поширених знань.

Наукова: формування цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду.

Інформаційна: успішна адаптація в інформаційне суспільство, поширення відомостей про діяльність школи через співпрацю зі ЗМІ.

Професійно-кадрова: підбір і забезпечення закладу високо кваліфікаційними педагогічними кадрами, підтримка професійного зростання.

Формування системи міжнародного партнерства: інтеграція у світовий і український освітній простір шляхом співробітництва між учнівськими та педагогічними колективами, активна участь у просвітницьких Міжнародних програмах.

Організаційно-методична: система заходів, спрямована на професійний розвиток учителя.

Видавнича: підготовка і друк шкільної газети, буклетів про діяльність школи, методичних наробок учителів.

Соціологічна: адаптація до життя в оточуючому середовищі, формування  комунікативних навичок.

Розвиток Інтернет – середовища: удосконалення і розвиток комп’ютерної грамотності учнів і учителів, продовження результативної  роботи веб-сайту, Інтернет мережі школи та  електронних щоденників «Skoolinfo» для учнів 2–11-х класів.

Інноваційна: активне впровадження в навчально - виховний процес технології особистісно орієнтованого навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Напрямки діяльності школи.

          Навчальна діяльність здійснюється через забезпечення дійсного доступу до якісної освіти впродовж життя, підвищення її рівня, оновлення змісту на форми організації навчально-виховного процесу шляхом запровадження освітніх інноваційних технологій.

     Виховна діяльність передбачає формування у молоді стійких, змотивованих моральних норм і принципів життя у громадянському суспільстві, виховання людини з розвиненим національним, духовним, естетичним, екологічним світоглядом, здатної до реалізації власного потенціалу в умовах сучасного світу. Особистісно-орієнтоване виховання, увага на суб’єктивне бачення дитини, виховання лідера.

     Здоров’язберігаюча діяльність направлена на захист життя учасників навчально-виховного процесу, забезпечення комплексного підходу до гармонійного формування всіх складових здоров’я (фізичного, психічного, духовного і соціального), організацію якісного медичного обслуговування, пропаганду здорового способу життя, виховання культури здоров’я.

      Соціокультурна діяльність направлена на формування особистості демократичного світогляду, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, набуває власного досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, підготовлена до життя і праці у суспільстві.          

          Науково-методична діяльність включає вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних технологій, стимулювання і підтримку обдарованості і творчості кожного учня, розвиток навичок самостійного і наукового пізнання.

          Діагностико-прогностична діяльність закладу реалізується через системи заходів спрямованих на виявлення реального стану навчально-виховного процесу, прогнозування результату впливу педагогічних заходів на учнів, батьків, учителів, громаду, профілактику порушень морально-правових норм.

 

Прочитати повністю перспективний план розвитку школи можна тут...читати